Försäljningsvillkor

Gällande fr.o.m. 20200920


1. UPPDRAGETS OMFATTNING
Garpenhus Auktioner åtar sig att på nedan angivna villkor som kommissionär på auktion försälja av kommittenten (nedan kallad säljaren) inlämnade föremål via auktion.2. INLÄMNING OCH MOTTAGNING AV FÖREMÅL
2.1 Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Garpenhus Auktioner för försäljning.
2.2 Om Säljaren ej äger föremålet som Säljaren lämnar till försäljning skall Säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Garpenhus Auktioner är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera Säljarens behörighet att sälja föremålet.
2.3 När en överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna. Garpenhus Auktioner åsätter efter besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropet är endast en vägledning för köpare.
2.4 Garpenhus Auktioner förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamheter uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätt eller annan väsentlig omständighet.
2.5 Säljare äger ej rätt att dra tillbaka föremål som publicerats. Om Säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall Säljaren ersätta Garpenhus Auktioner för kostnader för hantering, värdering och fotografering av föremålen med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 3 beräknat på utropspriset.


3. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
Garpenhus Auktioner tar ut en försäljningsprovision om 22,5 % inklusive moms på det klubbade beloppet för försäljning på onlineauktion samt en fast avgift om 62,50 kr inklusive moms per auktionsnummer. Vid försäljning av föremål av ädla metaller är försäljningsprovisionen 10% inklusive moms på klubbat pris samt slagavgift 62,50:- inklusive moms per auktionsnummer. Om föremålet förblir osålt efter tredje auktionsomgången debiteras ingen avgift.4. BEVAKNINGSUPPDRAG
Med bevakning avses att Garpenhus Auktioner för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minstapris, nedan kallat bevakningspris.
Bevakningspriset skall alltid understiga utropspriset.
Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt, digitalt, via e-postmeddelande eller muntligen.5. EJ SÅLDA FÖREMÅL
5.1 Om ett föremål ej säljs efter första auktionsomgången publiceras föremålet automatiskt på nytt, detta kan ske upp till totalt tre omgångar. Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast fem kalenderdagar efter den tredje auktionsomgångens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Garpenhus Auktioner rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Garpenhus Auktioner äger även i dylikt fall rätt att reducera utropspris och bevakningspris.
5.2 För föremål som inte sålts och avhämtats inom den tid som meddelas efter sista försäljningsförsöket debiteras en förvaringsavgift om 50 kr inklusive moms per kalenderdag.
5.3 Garpenhus Auktioner äger rätt att skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation eller dyligt om följande förutsättningar är uppföljda:
– Ingen har lämnat något bud på föremålet
– Föremålet har inte avhämtats inom föreskriven tid.
– Säljaren har inte inom samma tid meddelat Garpenhus Auktioner att och när Säljaren avser hämta föremålet.
5.4 Föremål som ej är avhämtade inom tre månader efter det att Säljaren har uppmanats att hämta det och uppmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Garpenhus Auktioner rätt att sälja. Garpenhus Auktioner har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för omkostnader såsom lageravgift m m. Har Garpenhus Auktioner ej lyckats sälja föremålet, har Garpenhus Auktioner rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation eller dyligt.6. ÅNGERRÄTT
6.1 Den försäljning som sker via onlineauktion omfattas av ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Garpenhus Auktioner rätten att utan föregående meddelande till Säljaren publicera föremålet på nytt på onlineauktion i enlighet med den bevakning och villkor som följer punkt 5 ovan.
6.2 Garpenhus Auktioner bär inte något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid en omförsäljning.7. REDOVISNING OCH UTBETALNING
Redovisning och utbetalning sker inom 30 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt ej skett.8. ANSVAR FÖR FEL
8.1 Om Garpenhus Auktioner gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Garpenhus Auktioner rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren.
8.2 Garpenhus Auktioner har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför Garpenhus Auktioners kontroll.
8.3 Garpenhus Auktioner ansvarar för att inlämnade föremål förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.
Vid förlust eller skada ersätts Säljaren till ett belopp av bevakningspris.
För skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper, sprickbildning i trä, pastellage m m ansvaras ej.


9. FORCE MAJEURE
Garpenhus Auktioner ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Garpenhus Auktioner inte kunnat råda över eller förutse.10. TVIST
Eventuell tvist som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.11. PERSONUPPGIFTER
11.1 Garpenhus Auktioner lyder under bestämmelserna i Dataskydds-förordningen GDPR (The General Data Protection Regulation). Garpenhus Auktioner AB, organisationsnr. 556789-1808, Murmansgatan 124, 212 25 Malmö, e-post: info@garpenhus.se, telefon 040-128480 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter Säljaren lämnar till Garpenhus Auktioner.
11.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller inom ramen för ett avtalsförhållande till Garpenhus Auktioner används för administration och fullgörelse av Garpenhus Auktioners skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag.
11.3 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra företag som Garpenhus Auktioner samarbetar med. (se Appendix för fullständig lista).
11.4 Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter kallade externa tjänsteleverantörer när webplatsen används, t ex nätauktionstjänster, depositions- och betalningstjänster. Säljaren samtycker till att vi får uppge och överföra personuppgifter till dessa företag.
11.5 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Garpenhus Auktioner har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Garpenhus Auktioner korrigerar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren.

Auktion Malmö

VI ERBJUDER ALLTID

GRATIS VÄRDERING